ISO 27001

Какво представляват системите за управление на сигурността на информацията (СУИС или information security management system (ISMS)) съгласно ISO / IEC 27001: 2013 ?

Данните се обработват електронно на практика във всяка компания в наши дни. Това налага специална защита, особено в случаите на чувствителна информация. В допълнение, правни разпоредби, напр. за обработка на лични данни и правила за съответствие, често трябва да се обмислят.

Следователно надеждният и постоянно действащ мениджмънт на информационната сигурност се превръща във все по-важен фактор за успех в компаниите. Клиентите, партньорите и доставчиците, както и държавните органи, очакват оптимална защита на данните - а оттам и на фирмените ценности - и ранно откриване на рисковете.

Вашата компания или организация притежава информация, която трябва да бъде защитена от злоупотреби, загуба, публично изтичане, унищожаване и/или манипулация. Освен личните данни трябва да се вземат предвид и бизнес и фирмените тайни. Поверителността, наличността и целостта на тази информация е от съществено значение, в интерес на клиентите, бизнес партньорите и служителите. Затова все повече компании и организации считат защитата на информацията за неразделна част от бизнес политиката и необходим фактор за успех.

Доказана възможност за иницииране, обработка, мониторинг, проверка и не на последно място за подобряване на информационната сигурност е създаването на СУИС (Система за управление на информационната сигурност) на базата на международния стандарт ISO / IEC 27001: 2005. Тази система за управление може да се управлява до съществуващите системи за управление, например системи съгласно ISO 14001 или ISO / IEC 20000, и да направи информационната сигурност измерима и сравнима на по-късен етап.

С нас като партньор Вие можете да промените подхода си от това да бъдете управлявани от информационната сигурност към това Вие да управлявате качествено, надеждно, ефективно и ефикасно наличните информационни активи през призмата на сигурността на информацията

За нас това няма значение дали вашата фирма или организация “просто” иска да върви по стандарт ISO / IEC 27001: 2013 или ако се стремите към сертифициране на Вашата фирма и следователно стриктно използване и прилагане на стандарта. Ние предлагаме персонализирани решения за Вашите нужди, които поставят основата за активно справяне с рисковете в областта на информационната сигурност.

Екипът на „ИС Консулт Сървис"

От решаващо значение е конкретно да се определят изискванията, за да се постигне оптимално и рентабилно решение. Подкрепена от нашия дългогодишен опит с ISO 27001 и GDPR, ние можем да Ви осигурим компетентна и индивидуална подкрепа за постигане на Вашите специфични за компанията цели свързани с информационната сигурност.

Нашият екип обединява познанията на консултанти със сериозен опит в областта на одитирането, консултирането и сертификацията във връзка със сигурността на информацията, управлението на услугите, непрекъсваемостта на бизнес процесите, защитата на личните данни, като част от тях са и сертифицирани одитори от Международния регистър на сертифицираните одитори IRCA London и Борда за професионално оценяване и сертификация PECB Montreal.

Имате нужда от помощ? Връзка с нас