Обучение по Директива
МИС 2 / NIS 2

Обучение по Директива МИС 2 / NIS 2

Какво представлява Директивата МИС 2 / NIS 2?

Директивата МИС 2 / NIS 2 официално известна като „Директивата за мрежова и информационна сигурност (NIS2)“, беше публикувана в Официален вестник на ЕС на 27 декември 2022 г. и влезе в сила на 16 януари 2023 г. Тази директива е насочена конкретно към операторите на критична инфраструктура и доставчиците на основни услуги, като налага прилагането на стабилни мерки за киберсигурност и бързото докладване на инциденти на съответните органи. От държавите-членки на ЕС се изисква да го транспонират в националното законодателство до октомври 2024 г.

Директивата NIS 2 засилва изискванията за киберсигурност и санкциите, с цел хармонизиране и повишаване на нивата на сигурност в държавите-членки. Тя въвежда по-строги изисквания към различни сектори, обхващащи аспекти като управление на киберрискове, контрол и мониторинг, реакция при инциденти и непрекъснатост на бизнеса. Освен това, директивата разширява обхвата си, за да включи повече организации, като въвежда по-строги правила за отговорност за техните ръководства.

Защо Директивата МИС 2 / NIS 2 е важна за вас?

В съвременната бързо развиваща се цифрова епоха, когато организациите са изправени пред сложни киберзаплахи, значението на надеждните мерки за киберсигурност е неоспоримо. Директивата NIS 2 се утвърждава като ключово законодателство, предоставящо всеобхватна рамка за укрепване на киберзащитата на организации в сектори като енергетика, транспорт, банкиране, здравеопазване и цифрови услуги. Следването на изискванията й позволява на организациите да намалят рисковете, да защитят чувствителни данни и да се възползват от подобрена защита срещу кибератаки, по-добри възможности за реагиране при инциденти и цялостно повишена сигурност.

Подготвените организации по Директива МИС 2 / NIS 2 ще покажат своето дълбоко разбиране на изискванията на директивата, стратегиите за внедряване и най-добрите практики за защита на критичната инфраструктура от киберзаплахи. С тези знания те ще могат да разчитат на ефективно управление на киберзаплахите и прилагането на подходящи мерки, като същевременно осигуряват съответствие с Директивата МИС 2 / NIS 2.

Ползи от Курса на обучение по Директива МИС 2 / NIS 2

Обучението по Директива МИС 2 / NIS 2 се фокусира върху самата рамка на Директивата. То е базирано на задълбочен анализ на ключови принципи, изисквания и мерки за съответствие, свързани с него.

  • Разбиране на рамката на Директивата МИС 2 / NIS 2, нейните принципи и изисквания
  • Тълкуване на рамката на Директивата NIS2
  • Идентифициране на критична инфраструктура
  • Разработване на ефективни стратегии за прилагане
  • Усвояване на стабилна база от знания в областта на управлението на риска в киберсигурността, управление на инциденти, изисквания за съответствие и най-добри практики
  • Развити умения за ефективна комуникация на концепции и стратегии за киберсигурност към заинтересованите страни на всички нива в организацията
  • Усъвършенствана способност за оценка и смекчаване на рисковете за киберсигурността, което ви позволява да допринесете за общата сигурност на организацията

Обучението ще помогне на участниците да разберат изискванията на Директивата NIS2, ролята на компетентните органи и мерките, необходими за осигуряване на ефективна киберсигурност в организациите.

Те също така ще се научат да създават планове за реакция при инциденти, да извършват оценки на риска и да гарантират съответствие с Директивата NIS2.

До края на обучението участниците ще имат необходимите умения и знания, за да ръководят ефективно изпълнението на Директивата NIS2 в рамките на своята организация.


Целева аудитория за обучение по Директивата МИС 2 / NIS 2

Специалисти по ИТ сигурност

Специалистите по ИТ сигурност трябва да разбират принципите и практиките за киберсигурност, заедно с техническите умения, необходими за прилагане на Директивата NIS2. Това включва опит в мрежовата сигурност, сигурно кодиране, реакция при инциденти и управление на риска. Познаването на законите на ЕС за защита на данните също е важно за съответствието. Директивата NIS2 оказва голямо влияние върху ролята на специалистите по ИТ сигурност, като се фокусира повече върху проактивното управление на риска и докладването на инциденти.

Компетентни органи и регулатори

Директивата за МИС е променена. Това засяга компетентните органи и регулатори в ЕС. Те трябва да се приспособят към по-широкия обхват от критични сектори и уеб услуги. Също така се въвеждат нови изисквания за уведомяване за инциденти.

За да разберат и приложат Директивата NIS2, те могат да участват в програми за обучение и повишаване на уменията. Тези програми се фокусират върху нови разпоредби, управление на риска и техники за реакция при инциденти.

Консултанти по киберсигурност

Консултантите по киберсигурност помагат на бизнеса и организациите да се справят с предизвикателствата на киберсигурността. Кибер заплахите стават все по-напреднали, така че консултантите са важни за откриването и намаляването на рисковете. Те създават персонализирани решения за защита на данните, спиране на неоторизиран достъп и спазване на разпоредбите. Консултантите продължават да учат за нови заплахи и решения, като посещават обучения, индустриални събития и правят проучвания. Това им помага да предоставят ефективни съвети.

Всички служители, които са критични за бизнеса и се занимават с дигитална информация.

Всеки, който има достъп до информационни активи е от решаващо значение за организацията. Сега повече от най-слабото звено във веригата е човекът. За да подсигурите човека, вие трябва да му осигурите съответното актуално образование и обучение на тема информационна сигурност. Има множество начини за привличане на всички служители и бързото им повишаване на техните знания и умения за информационна сигурност.

Как да започна с обучението по директивата МИС 2 / NIS 2?

Подобрете знанията и уменията си в Директивата МИС 2 / NIS 2 чрез нашата персонализирана програма за обучение. Нашият екип от експерти е посветен на това да ви помогне да получите конкретни знания и умения по Директива МИС 2 / NIS 2. На преминалите обучението се издава удостоверение тип сертификат.

Свържете се с нас, за да започнете Обучение по Директивата МИС 2 / NIS 2 .