Обща информация за ISO/IEC 27001

Обща информация за стандарт ISO/IEC 27001


Какво представлява стандартът ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 е най-добрият глобален стандарт за управление на информационната сигурност и критична рамка за защита на информацията във всяка организация.

Международният стандарт ISO 27001 поставя изисквания към информационна сигурност, киберсигурност и защита на поверителността чрез внедряването на Системи за управление на информационната сигурност (СУИС или Information security management system (ISMS)). Тези системи служат за защита на активите, които боравят с информация и се основават на възприети принципи, цели, политики и на оценки на рисковете, които могат да въздействат неблагоприятно върху бизнеса. Защитите, които се изграждат при внедряване на СУИС, повишават нивото на сигурност и на първо място са насочени към осигуряване и поддържане на характеристиките за поверителността, наличността и целостта на информацията (confidentiality, integrity and availability).

Каква ще бъде ползата от ISO/IEC 27001 за вашата организация?

Прилагането на рамката за информационна сигурност, базирана в стандарта ISO/IEC 27001, ви е от полза като:

  • Намалява уязвимостта Ви към нарастващата заплаха от кибератаки
  • Адекватни сте спрямо динамично променящите се рискове за сигурността
  • Активи като финансови отчети, интелектуална собственост, данни на служители и информация, поверена от трети страни, остават неповредени, поверителни и достъпни при необходимост
  • Разполагате с централно управлявана рамка, която защитава цялата информация на едно място
  • Вземате мерки, хора, процеси и технологии във вашата организация да се справят с рисковете и заплахи, свързани с технологиите
  • Защитавате информацията във всички нейни форми, включително базирани на хартиен носител, облак и цифрови данни
  • Управление на непрекъсваемостта на процесите във всички необходими бизнес направления

ISO/IEC 27001 е приложим за всички видове организации: търговски, нетърговски, правителствени и неправителствени.


Защо да сертифицирате Вашия бизнес по ISO/IEC 27001?

Защита на информационните активи

ISO 27001 предоставя рамка, която организациите да следват, за да защитят своите информационни активи от неоторизиран достъп, разкриване, унищожаване или прекъсване.

Намаляване на риска от пробиви на данни и кибератаки

Чрез прилагане на СУИС, който отговаря на изискванията на стандарта, организациите могат да намалят вероятността от пробиви на данни и кибератаки и да смекчат потенциалното въздействие на такива инциденти.

Подобряване на доверието и увереността на клиентите

Сертифицирането по ISO/IEC 27001 демонстрира на клиенти, регулатори и други заинтересовани страни, че организацията е предприела подходящи стъпки за управление на сигурността на своите информационни активи. Това може да помогне за подобряване на доверието и увереността в организацията.

Придобиване на конкурентно предимство

Сертифицирането по ISO/IEC 27001 може да разграничи една организация от нейните конкуренти, като демонстрира нейния ангажимент към информационната сигурност. Това може да помогне за привличане на клиенти и партньори и може да бъде добра търговска точка за организацията.


Значението на информационните технологии за управлението на дружествата или за изпълнението на обществени задачи продължава да нараства. Има нарастваща нужда, а понякога и изискване, установено в разпоредбите за съответствие, за защита на техническите и ИТ ресурси срещу забранена или неподходяща употреба или злоупотреба, загуба, разкриване унищожаване или манипулиране. Следователно информационната сигурност се разглежда все по-често като неразделна част от бизнес политиките на фирмите или при изпълнението на задачи в офисите, работещи съгласно публичното право.

За да се гарантира, че информационната сигурност е нещо повече от добро намерение, трябва да бъдат идентифицирани и управлявани многобройни процеси и дейности, свързани с рисковете, с които се сблъскват предприятията, властите и други институции. Създаването на Система за управление на информационната сигурност е доказан начин за това. Тя се използва за иницииране, изпълнение, наблюдение, проверка и преди всичко подобряване на мерките за информационна сигурност.

Стандартът ISO/IEC 27001 е базиран на основните принципи за защита на информацията и наличните ИТ ресурси. Този стандарт представя прагматичен подход към осигуряване на допълнителна сигурност по ефективен начин. Системата за управление на информацията (СИУС) предлага доказан подход за самооценка и подобрение.

Когато една СУИС е изградена, поддържана и подобрявана, това създава убедителен потенциал на доверие и спокойствие сред всички страни, с които работи организацията. След като СУИС премине успешна сертификационна процедура, сертификатът за съответствие с ISO/IEC 27001 има стойност на категорична и универсална гаранция за системата, представена от сериозен, компетентен и независим орган. Сертификацията на Система за управление на сигурност на информацията (СУИС или information security management system (ISMS)), съгласно ISO/IEC 27001 доказва, че Вашата организация гарантира в максимална степен сигурността, както на собствената си информация, така и на тази на своите клиенти и партньори.

Последната версия на стандарта ISO 27001:2022 получи окончателно одобрение през октомври 2022г. и заменя версията ISO 27001:2013. Организациите разполагат с преходен период от 3 години, в който да адаптират стандарта към промените застъпени в последната версия. Може да разгледате нашето ръководство за преход към ISO 27001:2022.