Обучения по информационна сигурност

Обучения по информационна сигурност (Security Awareness Training)


Обучението за информираност относно информационната сигурност учи служителите как да защитават активите, данните и финансовите ресурси на своята организация . Чрез намаляване на вероятността от инциденти и пробиви в сигурността, организациите могат да минимизират финансовите си загуби и да поддържат по-сигурна и устойчива среда и да минимизират риска от инциденти. Обучението включва отговори на въпросите какво, как и защо (what, how and why) за информационната сигурността на своите служители. Обучението по информационна сигурност трябва да бъде изчерпателно, пригодено за конкретни групи и за цялата организация.

Обучението по информационна сигурността е метод, чрез който организациите могат да информират служителите за техните роли и очакванията, свързани с техните отговорности, при спазването на изискванията за информационна сигурност. Освен това обучението предоставя насоки относно изпълнението на определени функции за сигурност или управление на риска, както и предоставя информация относно функциите за сигурност и управление на инциденти свързани със сигурността на информацията. Ефективното обучение за осведоменост по сигурността помага на служителите да разберат правилната киберхигиена, рисковете за сигурността, свързани с техните действия, и да идентифицират кибератаките, на които могат да се натъкнат чрез имейл и мрежата.

Програмата за осведоменост за информационната сигурност обикновено се създава за най-малко три типа публика: ръководство, персонал и технически служители. Всеки тип обучение за повишаване на осведомеността трябва да бъде насочено към отделната аудитория, за да се гарантира, че всяка група разбира своите конкретни отговорности, пасиви и очаквания. Членовете на ръководството биха се възползвали най-много от кратко, но фокусирано обучение относно информационната сигурност.

Теми за обучение

Сигурността е широка дисциплина и като такава има много теми, които могат да бъдат обхванати от обучението за осведоменост по сигурността. Темите, които могат да бъдат изследвани в рамките на учебната програма за информираност относно сигурността включват:

 1. Политики за корпоративна сигурност (Corporate Security Policies)
 2. Програма за сигурност на организацията (The organization’s security program)
 3. Регулаторни и нормативни изисквания към компанията (Regulatory compliance requirements for the organization)
 4. Социално инженерство (Social engineering)
 5. Непрекъснатост на бизнеса (Business continuity)
 6. Възстановяване след бедствие (Disaster recovery)
 7. Управление при извънредни ситуации, включващо опасни материали, биологични опасности и т.н. (Emergency management, to include hazardous materials, biohazards, and so on)
 8. Реакция на инциденти със сигурността (Security Incident Management & response)
 9. Класификация на данните (Data classification)
 10. Класифициране, гриф и обработка на информация (Information labeling and handling)
 11. Сигурност и безопасност на служителите (Personnel security and safety)
 12. Физическа сигурност (Physical security)
 13. Подходящо използване на корпоративни компютърни ресурси (Appropriate computing resource use)
 14. Правилна грижа и боравене с идентификационни данни за сигурност, като например пароли (Proper care and handling of security credentials, such as passwords)
 15. Оценка на риска (Risk Assessment)
 16. Злополуки, грешки или пропуски и последствия (Accidents, errors or omissions and consequences)

Целта е всеки служител да разбере важността на сигурността за компанията като цяло. Очакваните отговорности и приемливото поведение трябва да бъдат изяснени, а последствията от несъответствие, които могат да варират от предупреждение до уволнение, трябва да бъдат обяснени, преди да бъдат използвани. Обученията по информационна сигурност се провеждат, за да се промени поведението и отношението на служителите към сигурността. Това може да се постигне най-добре чрез формализиран процес на обучение за информираност за сигурност. Обикновено е най-добре всеки служител да подпише документ, посочващ, че е чул и разбрал всички обсъждани теми за информационната сигурност, както и че разбира последиците от несъответствието. Това засилва значението на политиките за служителя и също така предоставя доказателства, ако служителят твърди, че никога не е бил уведомен за тези очаквания. Обучението за информираност трябва да се провежда по време на процеса на наемане и поне веднъж годишно след това.

Защо да ни се доверите и с какво ISCS е по различна от останалите компании на пазара?

Създаването и провеждането на обучение свързано с информационната сигурност е специфично знание, което изисква многогодишен опит в индустрията. Нашият екип от професионалисти познава материята в детайли и съответно може по лесен и достъпен език да предаде тези практически знания до всеки един член на организацията било то стажант или изпълнителен директор. Принципите и комуникационните умения на ISCS екипа са водещи в страната и ползите от провеждане на персонализирано обучение спрямо вашите специфични нужди е нещото, което ни отличава в информационната сигурност! Обученията ни се характеризират с доказани резултати, практическа насоченост, постигане на по-добро съответствие за компанията след преминаването им, максимум ангажираност от страна на участниците.

Ние притежаваме нужният многогодишен опит, както необходимите сертификати за предоставянето на една качествена, ефективна и надеждна услуга.

Ако имате нужда от повече информация ни пишете във формата за контакт..

Сведете риска на Вашата информационна сигурност до приемливото за Вас ниво и се доверете на нашият дългогодишен опит в предоставянето на консултантски услуги по информационна сигурност.