Декларация за информирано съгласие

1. Информиран/а съм, че принадлежи на ИС Консулт Сървис ЕООД правото на интелектуална собственост върху закупения и получен от ИС Консулт Сървис ЕООД “Пакет от образци на документи, свързани с GDPR и последващ преглед на 2 документа”, („пакет/а/ът от образци на документи“), свързан с имплементацията на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни („Регламент/а/ът“).

2. Представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец ще ползва единствено за свои нужди пакета от образци на документи и няма да го разпространява и предава по какъвто и да е начин на трети лица, вкл. и няма да го възпроизвежда, както и няма да извършва каквито и да било други правни и фактически действия, които ще нарушат правото на интелектуална собственост върху пакета от образци на документи.

3. Представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец е информиран/о, че ще носи отговорност, съгласно действащото българско законодателство, ако наруши правото на интелектуална собственост върху пакета от образци на документи.

4. Представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец дава съгласие след адаптиране към дейността си на пакета от образци на документи, но не по-късно от шест месеца от закупуването и получаването на пакета, да предостави за преглед два документа от пакета на ИС Консулт Сървис ЕООД (по електронен път на адрес: office@informationsc.com.).

5. Информиран/а съм, че ИС Консулт Сървис ЕООД: а) извършва преглед на документите, изпратени по реда на предходната т. 4 и изпраща свое становище/бележки/препоръки в рамките от 10 до 30 работни дни, считано от датата на получаването им по електронен път; становището/бележките/препоръките се изпращат на електронния адрес, от който документите са изпратени на ИС Консулт Сървис ЕООД; б) не извършва повторна проверка на прегледаните документи след представянето по реда на т. 5, ал. „а“ на становището/бележките/препоръките.

6. Информиран/а съм, че единствено представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец носи отговорност за последиците от неправилното/невярно/неточно/несъответно на изискванията на Регламента адаптиране към своята дейност на закупените и получени документи, включени в пакета от образци.