Консултантски услуги по ISO/IEC 27001

Консултантски услуги по ISO/IEC 27001

ИС Консулт Сървис предоставя пълен набор от консултантски услуги, за да подпомогне компаниите при осъществяването на процеса на внедряване, експлоатация и подобряване на Система за управление на информационната сигурност (СУИС/ ISMS), съвместима с изискванията на стандарта ISO 27001.Прилагайки, постигайки и поддържайки сертификат по ISO 27001, вие демонстрирате, че практикувате най-добрите стратегии за киберсигурност за идентифициране на рисковете, свързани с триадата CIA (конфиденциалност, цялост и наличност).

Използването на система за управление на информационната сигурност (ISMS) е от съществено значение за всички организации, които съхраняват, обработват и предават данни. Политиката за сигурност определя как една организация ще защити своите информационни активи и включва процедурите, процесите и контролите, които са необходими за постигането на това.

Подкрепата, която осигуряваме, при писането на политики и процедури в съответствие с изискванията на ISO 27001 и съветите как да се внедрят контроли за сигурност, позволяват да се намали риска до приемливо ниво.

Има определени области, които трябва да бъдат разгледани, за да се гарантира, че вашата организация отговаря на изискванията за внедряване на СУИС, съвместима с ISO 27001, и остава защитена. От друга страна прилагането на клаузите на ISO 27001 и контролите от Приложение А не са достатъчни за гарантирането на добра информационна сигурност. След внедряването, организациите трябва да поддържат своите клаузи по ISO 27001 и контролите на Приложение A през цялото време. Това не винаги е лесно и най-добрият начин да направите това е чрез прилагане на официална Система за управление на информационната сигурност (ISMS). Политиките и процедурите са добър начин за записване на информацията за СУИС и ние предоставяме поддръжка за прилагане на ISO 27001 за това.

Покриването на стандарта ISO 27001 очертава най-добрите практики и изисквания за защита на информационните активи. Консултантските услуги по ISO 27001 могат да включват различни дейности, като например:

  • извършване на оценки на пропуските
  • разработване на политики и процедури
  • прилагане на контрол и процедури
  • осигуряване на обучение и насоки на служителите
  • преход към ISO 27001:2022.

Конкретните предоставяни услуги ще зависят от нуждите и целите на организацията и обхвата на ангажимента.

Консултантските услуги по ISO 27001 често се търсят от организации, които нямат вътрешния опит или ресурси за внедряване и поддържане на ISMS, който отговаря на изискванията на стандарта. Наемането на консултант може да помогне на организациите да гарантират, че техните ISMS са ефективни и съвместими със стандарта, което може да помогне за защитата на техните информационни активи и репутация.

Консултантските услуги за ISO 27001 могат да помогнат на организациите да разберат и спазват стандарта. Тези услуги могат да включват:

  1. Оценка на текущите практики за информационна сигурност на организацията и идентифициране на пропуски във връзка със стандарта ISO 27001
  2. Разработване и внедряване на СУИС, отговаряща на изискванията на стандарта.
  3. Предоставяне на насоки как да се поддържа и непрекъснато подобрява СУИС.
  4. Осигуряване на обучение на персонала относно най-добрите практики за информационна сигурност и изискванията на стандарта.
  5. Подпомагане на процеса на сертифициране, включително подготовка и участие във вътрешни одити.

Предимства на консултантската услуга по ISO 27001 за ISMS одит

Има няколко предимства да станете съвместими с ISO 27001:

Като стане съвместима с ISO 27001, вашата компания може да демонстрира на клиенти, партньори и други заинтересовани страни, че вашият бизнес е предприел стъпки за защита на поверителността, целостта и наличността на своята информация и данни.

Подобрена сигурност

Внедряването на ISMS помага на компанията да идентифицира и смекчи потенциалните рискове за нейната информация и данни, подобрявайки цялостната сигурност на организацията.

Повишено доверие на клиентите

Сертификацията по ISO 27001 демонстрира ангажираност към информационната сигурност и вашата компания може да изгради доверие сред своите клиенти и партньори, които може да са по-склонни да правят бизнес с компания, която приема сериозно информационната сигурност.

Подобрена репутация

Постигането на сертификат ISO 27001 ще подобри репутацията на компанията и ще увеличи доверието в нея на пазара.

Подобрено съответствие

ISO 27001 може да помогне на една компания да изпълни своите законови и регулаторни задължения, свързани с информационната сигурност.

Подобрена непрекъснатост на бизнеса

Ефективният ISMS ще помогне на компанията да се възстанови бързо от пробив в сигурността или друго прекъсване, като минимизира времето за престой и подобрява непрекъснатостта на бизнеса.

Подобрена ефективност

Внедряването на ISMS ще помогне на компанията да рационализира своите процеси и да подобри ефективността чрез идентифициране и адресиране на потенциални уязвимости в сигурността

Нашите опитни професионалисти по информационна сигурност притежават задълбочен опит и разбиране на това, което е необходимо, за да консултират вашата организация по време на имплементирането на ISO 27001. Ако имате въпроси или нужда от консултация по ISO 27001, свържете се с нас.