GDPR тест

1. Създаване на рамка за управление и защита на личните данни (DPP): Обработката на лични данни е предмет на определена и изпълнена рамка за управление, която е съобразена с общата система на корпоративно или организационно управление и която ясно определя целите, ограниченията и контрола по отношение на такава обработка.